Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dla Przedsiębiorców:

  • dowód osobisty
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji (CEIDG)
  • regon
  • nip
  • pit rozliczeniowy za ubiegły rok
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek