RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych

AdministratoremDanych jest:

Barbara Blaut Niezależny Operator Finansowy Centrum9 ul. Bielska 37 43-340 Kozy

Kontakt z Administratorem:

tel. 33 822 32 55e-mail: bok@centrum9.pl

Inspektor ochrony danych – administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Barbarę Sośnicką-Pawińską

Dane kontaktowe: inspektor@centrum9.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  1. Rozliczenia z kontrahentami– 6 ust. 1 lit. b, c –RODO

Celem przetwarzania jest wystawienie i rozliczenie umowy, wystawienie faktur oraz wygaśnięcie i ochrona roszczeń. Dane są udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia w zakresie wsparcia prawnego i informatycznego. Dane przechowywane przez okres trwania umowy, wygaśnięcia roszczeń i przez okres wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji. Prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość wystawienia i rozliczenia faktur.

    1. Marketing – 6 ust. 1 lit. a, f –RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Konsekwencją braku zgody będzie niemożliwość przekazania informacji.

    1. Monitorowanie wizyjne siedziby i oddziałów – art. 6 ust. 1 lit. fRODO

Na terenie obiektu i oddziałów zainstalowany jest monitoring wizyjny.  Rejestracji podlega tylko obraz bez nagrywania fonii. Celem monitoringu  jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Zapisy z monitoringu przechowywane są do czasu nadpisania kolejnych nagrań.

  1. Dane do kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. fRODO

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

Okres przechowywania danych osobowych

Dane są przechowywane do czasu realizacji celów dla których zostały zebrane, wygaśniecie roszczeń, wycofania zgody, upływu terminów archiwizacyjnych określonych w przepisach prawa.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa – jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość wystawienia dokumentacji i rozliczenia zobowiązań, w pozostałym jest dobrowolne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych związanych z udzielaniem pożyczek i kredytów oraz zawierania umowy ubezpieczenia

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w zakresie udzielania pożyczek i kredytów oraz ubezpieczeń są firmy współpracujące z Barbarą Blaut prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Blaut Barbara Niezależny Operator Finansowy Centrum 9 z siedzibą w Kozach przy ul. Bielskiej 37, która na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest podmiotem przetwarzającym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach udzielania pożyczek i kredytów oraz zawarcia umowy o ubezpieczenie, podanie danych osobowych jest obligatoryjne, nie przekazanie danych uniemożliwia udzielenia pożyczki lub kredytu lub zawarcie umowy ubezpieczenia.