RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych

AdministratoremDanych jest:

Barbara Blaut Niezależny Operator Finansowy Centrum9 ul. Bielska 37 43-340 Kozy

Kontakt z Administratorem:

tel. 33 822 32 55e-mail: bok@centrum9.pl

Inspektor ochrony danych – administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Barbarę Sośnicką-Pawińską

Dane kontaktowe: inspektor@centrum9.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozliczenia z kontrahentami– 6 ust. 1 lit. b, c –RODO

Celem przetwarzania jest wystawienie i rozliczenie umowy, wystawienie faktur oraz wygaśnięcie i ochrona roszczeń. Dane są udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia w zakresie wsparcia prawnego i informatycznego. Dane przechowywane przez okres trwania umowy, wygaśnięcia roszczeń i przez okres wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji. Prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość wystawienia i rozliczenia faktur.

  1. Marketing – 6 ust. 1 lit. a, f –RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Konsekwencją braku zgody będzie niemożliwość przekazania informacji.

  1. Monitorowanie wizyjne siedziby i oddziałów – art. 6 ust. 1 lit. fRODO

Na terenie obiektu i oddziałów zainstalowany jest monitoring wizyjny.  Rejestracji podlega tylko obraz bez nagrywania fonii. Celem monitoringu  jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Zapisy z monitoringu przechowywane są do czasu nadpisania kolejnych nagrań.

 1. Dane do kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. fRODO

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

Okres przechowywania danych osobowych

Dane są przechowywane do czasu realizacji celów dla których zostały zebrane, wygaśniecie roszczeń, wycofania zgody, upływu terminów archiwizacyjnych określonych w przepisach prawa.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa – jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość wystawienia dokumentacji i rozliczenia zobowiązań, w pozostałym jest dobrowolne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych związanych z udzielaniem pożyczek i kredytów oraz zawierania umowy ubezpieczenia

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w zakresie udzielania pożyczek i kredytów oraz ubezpieczeń są firmy współpracujące z Barbarą Blaut prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Blaut Barbara Niezależny Operator Finansowy Centrum 9 z siedzibą w Kozach przy ul. Bielskiej 37, która na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest podmiotem przetwarzającym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach udzielania pożyczek i kredytów oraz zawarcia umowy o ubezpieczenie, podanie danych osobowych jest obligatoryjne, nie przekazanie danych uniemożliwia udzielenia pożyczki lub kredytu lub zawarcie umowy ubezpieczenia.

Polityka prywatności fanpage Facebook  

Wstęp: Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

 • 1 Administrator
 1. Administratorem Twoich danych jest Barbara Blaut Niezależny Operator Finansowy Centrum9 ul. Bielska 37, 43-340 KozyW dalszej części Polityki prywatności piszemy Administrator.
 2. Możesz skontaktować się z nami skontaktować:
 • listownie: na adres siedziby
 • e-mailem na adres: blaut@centrum9.pl
 • telefonicznie pod numerem 32 790 08 09
 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@centrum9.pl
 • 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,
 2. „Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,
 3. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 4. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.
 • 3 Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.
 • 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • możesz dokonywać ich sprostowania,
 • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 1. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 •     5 Prawo sprzeciwu
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 • 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

 • 7 Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy

 • 8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 1. Polityka znajduje się na naszym Fanpage oraz w naszej siedzibie.
 • 9 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
  • informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
  • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi
 1. b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 1. c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 1. d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 1. e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

 1. f) Komu przekażemy Twoje dane?

Facebook Ireland Ltd.

 1. g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń

 1. obserwowania przez Ciebie Fanpage.

Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.